Zhou Tianya - Waiting For

Watercolor painting by Zhou Tianya from Shenzhen, China.