Zhou Tianya -Praying

Zhou Tianya, Shenzhen, China