Lin Zhu - New Year's Eve

Lin Zhu, Chongqing, China