Ze Ze Lai, NWS - Dance the night away

Ze Ze Lai, NWS
Hong Kong

Ze Ze Lai is a watercolor artist in Hong Kong.